On Air Saturday Night Live Mike Reynolds | 10:00pm - 1:00am

Traa dy Liooar, 8oo Mee Averil 2024

Meeryn ass Traa dy Liooar, Jelune 8oo Mee Averil 2024

Ta'n Ard Shirveishagh, Alfred Cannan, gra dy vel thieys tannaghtyn ayn myr fer jeh ard tosheeaghtyn y lught-reill echey. T'eh gra dy vel yn lught-reill er n'ghoaill kesmadyn jarrooagh er oaie ayns cur-rish y chreoighys bentyn da thieys, agh t'eh goaill rish dy vel foast raad liauyr dy liooar dy gholl. 

Ta Mnr Cannan gra, er-lesh, dy vel yn lught-reill echey er n'ghoaill kuse dy chesmadyn cleeir er oaie, as dy vel olteynyn jeh cleeir ayns nyn aigney hene, er-lheh lesh y cherroo preevaadjagh ve lane-femoil. T'eh gra, er-lesh, dy vel raad liauyr dy gholl bentyn da sthock dy hieys ec yn Reiltys, as feme er yn lught-reill echey soilshaghey magh y kiarail echey bentyn da cur er bun sheshaght hieys. T'eh gra dy vel yn lught-reill echey jeean nish dy yannoo shickyr dy vel shen cheet my vlaa as vel yn lught-reill cur-lesh er oaie ny plannyn shen.

Ta Mnr Cannan gra dy vel feme er cur smaght argidoil reesht er cooishyn cheusthie jeh Reiltys Vannin, as dy vel eh femoil son shickyrys yn Ellan 'sy traa sodjey. T'eh gra dy vel y kerroo theayagh dy fondagh cheet ry cheilley reesht lurg ny va ny hraa sterrymagh dy liooar son y cherroo theayagh, as traa sterrymagh dy liooar son argid y cherroo theayagh. Er-lesh nish dy vel shin ayns stayd share dy ve abyl dy ghra dy vel shin er aa-reaghey shin hene nish, lesh y phreays dy volgey argidoil goll ersooyl, ta shin rey rish y ghreain jeh Ukraine, ta shin rey rish y ghreain jeh priosyn gass, ta shin rey rish y ghreain jeh Covid, as dy vel feme ain er cur smaght er reddyn. 

Agh ta Mnr Cannan gra dy jarroo dy vel paart dy eiyrtyssyn jeh cur smaght, er yn oyr, magh ass shen, nagh vel shirveishyn theayagh dy kinjagh gys yn eaghtyr ta dy chooilley pheiagh geearree ec traa er-lheh erbee. Agh ny yeih shen, t'eh gra nish son cooishyn smoo y hickyrys ain 'sy traa sodjey dy gheddyn bagh y smaght shen, er yn oyr dy vel plan argidoil ec y Reiltys ren eh soilshaghey magh harrish ny kiare ny queig bleeaney shoh cheet, vees kiaddit dy gheddyn rey rish y varney ec y traa t'ayn as cur back shin hene gys corralys bentyn da'n chlaare argidoil.

Ta Mnr Cannan gra, harrish y Chirveish Claynt, dy vel thousaneyn dy leih er ve fuirraghtyn er, bentyn da caghlaaghyn sorch dy ard, son ny obbraidyn oc ny eer jus dy ve fakinit ec ny eer cheimyn toshee jeh coloayrtys, as dy vel shin er nakin, myr sampleyr, 'syn ynsagh nish feanish cleeir dy vel builley er jeet er yn ynsagh ayns ard ny ghaa er coontey yn traaghyn fo ghlass as yn buillaghyn jeh stholkyn ny fir ynsee as reddyn elley t'er haghyrt, myr shoh dy row mooarane ry yannoo ayns berraghtyn er, as er-lesh dy vel yn Reiltys er vaih palchey argid as er-lheh ayns slaynt dy yannoo shen. Agh t'eh gra dy vel shen yn oyr dy jean sleih fakin trimmid jeant ass-y-noa er y smaght argidoil shen.

---oooOooo---

Va feysht currit er yn Shirveishagh Bun-Troggalys, Tim Crookall (Glionfaba as Purt ny Hinshey) ayns soie yn Chiare as Feed Jemayrt shoh chaie liorish Oltey yn Chiare as Feed son Connaghyn, Rob Callister, beagh yn Rheynn Bun-Troggalys cummal brialtys mychione yn ynnyd  noa son y cho-voodeeys ayns Skeerey Braddan, Y Thie Cruinn,  ren costal £10 millioon punt, va foddey erskyn y chlaare-argidoil er-e-hon. 

Rere y clattys, ta kied ec rheynnyn yn Reiltys cochianglt rish cooishyn bentyn da lughtyn-reill ynnydoil lhunney brialtys mychione yn aght ta'n lught-reill ynnydoil goaill ayns laue ny curmyn echey. Agh 'sy reggyrt echey, ta Mnr Crookall gra nagh vel yn Rheynn echey jannoo ymmyd jeh'n phooar shoh echey dy reiltagh. T'eh gra dy vel yn Rheynn toiggal y stayd dy vel Barrantee Braddan jannoo seose cochorp er-lheh as dy ren olteynyn reiht echey jannoo reaghyssyn bentyn da troggal ynnyd y cho-voodeeys ec y Strang, Y Thie Cruinn, as dy row cumrailyn er fosley y troggal dy oikoil as doilleeidyn ta mie er enn bentyn da entreilys da'n Thie Cruinn.

Ta Mnr Crookall gra dy row y shalee dy hroggal eh eeckit trooid daa howse dy argid er eeasaght trooid Skeim Eeasaght ny Lughtyn-Reill Ynnydoil, as dy ren ny barrantee er y gherrid bishaghey y cheesh valjagh 'syn ard dy eeck ny toyrtyssyn er yn argid er eeasaght as son costyssyn elley cochianglt rish yn shalee.

Ta Mnr Crookall gra neesht dy vel y slattys cur kied da'n Rheynn dy hirrey fys jeh'n lheid as tuarastylyn as reddyn elley as foddee, nish as reesht, ta feme er ny barrantee cur stiagh da rheynn erbee y Reiltys. T'eh gra nagh vel fys echey agh er un vrialtys jeh'n lheid shoh ayns ny 20 blein t'er n'gholl shaghey, va brialtys bentyn da Barrantee Purt le Moirrey 'sy velin 2024.
 
Ta Caairlagh Feillyn Ellan Vannin, Nigel Davis, gra dy vel towse mooar dy chaghlaaghyn femoil ayns y thie jantys foalley as dy jig doilleeidyn choud's vees shoh taghyrt. Ta'n goan shoh echey cheet ec y traa ta sleih er chremmey dy mooar nagh vel feill ry gheddyn oc veih'n cholught. 

Kiart roish kione shiaghtin y Chaisht ren kuse dy vutchooryn gacca ayns ny meanyn sheshoil nagh row ad er n'gheddyn ny bartyn dy eill v'ad jerkal rish.Va plaiynt ec butchooryn nagh row fys ry gheddyn as nagh row leeideilys ec y seyraad s'lesh y Reiltys as dy row ad eignit dy hirrey leshtal jeh custymeyryn nagh dod geddyn ny v'ad jerkal rish oardrail.

Jeheiney y 5 Mee Averil dooyrt Colught Feill Andreays gra dy row eh dooney yn ynnyd eggey echey chelleeragh er yn oyr nagh row feill vuc ny feill vart erbee er ve currit da, agh yn laa er-giyn ren ad moylley obbreeyn Feillyn Ellan Vannin son geddyn magh ny v'ad dy laccal as livrey eh da'n cholught.

Myr freggyrt ta leshtal er jeet veih Feillyn Ellan Vannin, as y colught gra dy ren cullee, ta ny shinney na 30 blein dy eash, brishey er y gherrid, as magh ass shen dy row traaghyn smelley ayns jantys foalley.

Ayns loayrt rish Radio Vannin, ta Mnr Davis gra dy vel eh er chee ve feer oney, as dy vel Feillyn Ellan Vannin er ve goaill ayns laue claare vooar dy chaghlaa, as magh ass shen dy vel yn focus echey er caghlaa 'sy vee shoh chaie, as dy vel feme ersyn goaill-rish ass-lieh y cholught nagh row yn eddyr-insh echey er ve myr lhisagh eh y ve. Veih cheu y troareyder, t'eh gra dy vel y colught gobbraghey er shen, choud's t'eh goaill-rish nagh row eh er ve cho mie as lhisagh eh er ve. Rish ny custymeyryn t'eh gra neesht dy vel ardyn ayn dy yannoo ny share, as sampleyr ec y Chaisht, shen t'ad loayrt mychione, dy lhisagh fys er ve goll magh ass – as er-lesh dy vel ooilley ny custymeyryn echey goit stiagh ayns shoh – agh dy vel feme er goaill-rish dy row paart jeu, mannagh row eh kuse jeu, as nagh row ayns rieughid fys currit daue ec y Chaisht myr va sarey currit er. T'eh gra nagh ren yn oardagh gobbraghey, as dy row feme er y cholught goaill-rish shen.

Va imnea neesht mychione yn towse dy eill va currit stiagh ayns skip – ren immanagh truck ollee loayrt rish Radio Vannin er y chellvane dy ghra dy row fys echey dy row bart dy eill currit ayns skip son shickyrys, as eshyn gobbraghey 'sy jeadys, agh nagh row fys echey er yn oyr v'eh currit 'sy skip, as dy vel feme er peiagh ennagh cur freggyrt son shoh. T'eh gra dy row ad cur 'sy skip feill vart jeh'n chied rang, as dy row eh laccal cur yn ollagh thie reesht. T'eh gra dy nee agglagh eh ny vees taghyrt heose ayns shen, as nagh vel eh cur yn foill er fer erbee jeh'n reireydys sinshley, agh dy vel eh mastey yn reireydys meanagh as yn ard reireydys. V'eh gra dy nee kimmeeagh eh ny v'ad jannoo er y gherrid. T'eh gra dy vel shin fakin er yn eddyr-lhieen nagh vod butchooryn geddyn yn eill oc, as dy vel ad ceau feill vart jeh'n chied rang ayns y skip.

Ta Mnr Davis feeraghey shen,  dy row towse dy eill va ceaut magh, as dy row eh ceaut magh er yn oyr dy row bea skelloo jeant ny s'girrey as feme er shen 'sy traa va Feillyn Ellan Vannin jannoo breeoil reesht ny dateyn oc son ymmyd liorish. T'eh gra dy vel oardagh as feme er goll trooid shen dy yannoo shen, vees goaill whilleen as hoght shiaghtin, myr shoh 'sy traa shen dy vel eh er y cholught cur magh, agh lesh date son ymmyd liorish jeant foddey ny s'girrey, vees 13 laa.

Ta Mnr Davis gra dy row shen yn ard vun-oyr, agh dy row shen cooidjagh rish marranys 'syn oardagh ayns obbraghey bentyn da gleashaghey mygeayrt sthock, myr shoh chammah's shen v'eh kiart er jeet er dy row towse dy sthock haink dy ve ayn, nagh voddagh eh creck gys custymeyryn, row shen ayns shoh 'syn Ellan ny har mooir,  roish my daink jerrey er ny 13 laa shen dy vea skelloo. T'eh gra dy row y builley son y chooid smoo er meeryn giarrit jeh feill eayn as feill vart, lesh paart dy vee brisht.

Ta Mnr Davis gra dy nee baghtal eh, myr sheshaght, dy by hreih lhee dy mooar ceau magh towse erbee dy troaryn, dyn y wooise da'n towse, nagh vel y colught geearree ceau magh veg. T'eh gra dy vel fys oc er ny eabyn feer vooar vees jeant ec eirinee Vannin ayns troarey sthock jeh lheid yn ard vieys son  margaghyn ynnyoil, agh t'eh gra, myr sheshaght, dy vel eh ayns rieughid urree ve biallagh da stundayrtyn jeh ard-vieys as jeh sauchys bee, as er yn oyr shen dy vel eh urree dy kinjagh jannoo reaghyssyn rere cooishyn share jeh ny custymeyryn as ymmyderyn oc.

Ta Mnr Davis gra dy beagh creck y troar shoh er ve noi'n leigh, as nagh row Feillyn Ellan Vannin abyl dy chreck y troar shoh. T'eh gra dy vel y doilleeid lesh veg dy sthock ve ayn ny ghoilleeid er-lheh veih'n er shoh bentyn da ceau magh troaryn.

Va tuarastyl ren cremmey dy mooar, as va clouit 'sy vlein 2022 lurg aa-scrutaghey yn seyraad ayns Braddan rish daa vee, cur enn er ymmodee doilleeidyn, va goaill stiagh gennid dy hraenal, gennid dy oaseirys, barnaghyn ayns sleih ve kionefenish, gennid dy smaght, as gennid dy chreeaght ec ny obbreeyn. Ta Mnr Davis gra dy vel obbyr fo raad dy ghoaill ayns laue ny doilleeidyn shoh, agh dy vel eh credjal nagh jean caghlaa taghyrt dy doaltattym.

Ta Mnr Davis gra, rere y vun-eie, dy vel eh er Feill Vannin creck, agh nagh row currym bentyn da creck. T'eh gra dy vel feme er yn cheshaght goll er leeideil liorish aggyrtys, shaghey sheshaght er ny imman liorish tasht, myr t'ee ec y traa t'ayn. T'eh gra nagh vel saase bentyn cochianglyssyn rish obbreeyn; nagh vel jeshaghteyryn as qualleeaghtyn oc; nagh vel fys bentyn da reireydys as dy vel y coarys son cur fys bentyn da reireydys 20 blein dy eash; couyryn ta cheet dy ve ny shinney; polaseeyn as oardaghyn  nagh vel cooie da'n oyr oc, goaill stiagh biallys as sauchys bee; gyn claare argidoil son traenal;  gyn traenal dy obbreeyn rish bleeantyn; as t'eh gra dy voddagh eh goll er as er as er.

Lesh boayrd as reireydys as fwirran noa cheet stiagh mysh hoght ny shey meeaghyn er dy henney, ta Mnr Davis gra dy vel strughtoor noa er y cheshaght er ve kiaddit as currit er bun; dy vel ard wirran y leeideilys, cur tuarastyl stiagh gys yn stiureyder reiree, ayn;  dy vel shen goaill stiagh stiureyder creck son y chied cheayrt, as keeayll chionnit echey harrish 30 blein; dy vel paart dy hraenal bentyn da cur magh stoo er ny chroo dy yrjaghey ablidyn 'sy halley troarey; dy vel sleih nagh vel geearree cheet maroo ny oc va jantys moal er naagail y cheshaght;  dy vel couyr jeh jeshaghteyr as qualleeaght echey ayn; dy vel bree er ve currit da coarys noa son reirey creckys; as dy vel ee er ve speeideilagh ayns aa-noaghey y shickyrys echey rish y Consortium Myn-chreck Goaldagh.

Ta Mnr Davis gra dy vel foast mooarane ry yannoo, dy vel scaailley y chaghlaa feer vooar, as dy vel feme er gra dy oney dy vel shin ec y toshiaght as lesh caghlaa mooar erbee t'eh dy ghoaill ayns laue – peiagh erbee ayns sheshaght erbee – ayns lheid y hraa giare, dy bee gyn ourys doilleeidyn 'sy raad, as s'treih eh, feer treih eh, agh smoo lickly eh dy jean shen taghyrt. 

Ta Mnr Davis gra, choud's t'eh er yn cheshaght, as t'eh cheet er yn obbree, goll harrish gys ny aghtyn noa dy yannoo reddyn, as cur stiagh dy fondagh eh ayns y cheshaght,  dy vel feme er troggal undin fondagh vees jeen as cooie da'n oyr echey, dyn y wooise da coorse strateishagh erbee vees goll er reih eck 'sy traa ry heet.

---oooOooo---

Yn chiaghtin shoh chaie haink fogrey veih daa eirinee, Maurice as Kevin Coole, dy vel ad geddyn rey rish troarey puddaseyn 'sy ghowaltys oc maghey shoh, Ballaquinney ayns Ronague, as adsyn cur y foill er costyssyn vees freayll rish gyrjaghey son bree, toarrey as rassyn, as dy vel eh ro deyr nish as dy vel gaue cochianglt rish.

Ta Screeudery Cadjin Sheshaght Cheirdey Ashoonagh Vannin ny Heirinee, Sarah Comish, gra dy jean yn eirinys strepey 'sy traa ry heet mannagh vel red ennagh mooar dy liooar goll er jannoo. T'ee gra dy vel caaghyn ry gheddyn, agh dy vel feme er sleih gobbraghey ry cheilley. T'ee gra, rere shennaghys, dy row rieau doolaneyn fo sleih gobbraghey 'sy jeadys, agh dy vel ee smooinaghtyn nish dy vel kuse dy oyryn cur preays er y jeadys, dy jean eh ayns rieughid  strepey 'sy traa ry heet mannagh vel red ennagh mooar dy liooar, as mannagh vel caghlaaghyn vees ry ennaghtyn dy liooar, currit stiagh ayn.

Ta John Moss briaght j'ee vel gaue jeh goll sheese y lhiargagh gys yn jerrey jeh, as ta Bnr Comish gra dy vel, dy cummyssagh, as er-lhee, ga dy vel ee goaill-rish dy jinnagh shiartanse dy leih garganey noi shoh, agh dy cummyssagh dy vel y jeadys hannah goll sheese y lhiargagh shen gys yn jerrey jeh.

Agh ta Bnr Comish gra, ny yeih, nagh vod sleih rieau gra nagh vel caaghyn mooie ayns shen, as myr shoh dy vel feme er smooinaghtyn er myr Ellan, as son shickyrys ayns aght politickagh, dy vel feme er jeeaghyn er yn aght dy choadey ny vees er-mayrn jeh'n jeadys, as er yn aght ta shin goaill toshiaght er croo caaghyn son gaase cheusthie jeh'n jeadys. T'ee gra dy vel shen goaill stiagh cheusthie jeh'n ynnyd margey ynnydoil ain, agh neesht lesh ny margaghyn ain cheumooie neesht, nagh vel er ve ard, derrey kiart er y gherrid, t'er ve er ny ronsaghey liorish y Reiltys. 

Ta Bnr Comish gra dy vel fir er-lheh as colughtyn son shickyrys er ronsaghey margaghyn cheumooie, as dy vel ad er phrowal dy vod eh y ve feer speeideilagh, myr shoh nish dy vel feme ain jeeaghyn er ny ta ny baccyn ta cur lhiettrimmys er y jeadys veih geddyn entreilys da margaghyn. T'ee gra dy by lhie lhee dy mooar sleih ronsaghey ny troaryn t'ad dy gheddyn ayns ny ard vargey as cur eab er feddyn magh cre veih ta'n troar shen cheet, boayl erbee 'sy theihll, as cur eab er feddyn magh beggan tooilley mychione yn aght t'eh goll er troarey.  

Ta Bnr Comish gra, er-lhee dy vel toiggalys ayn, dy vel feme er sleih as ta cheet stiagh sinshley oc kionnaghey ny troaryn sloo costallagh, as er-lhee nagh vod sleih garganey noi shen, as nagh vel ee smooinaghtyn dy voddagh sleih gra dy vel eh er sleih kionnaghey troar ynnydoil vees smoo costallagh. T'ee gra dy vel eh bentyn da toiggal yn oyr dy vel eh smoo costallagh. T'ee gra dy vel eh smoo costallagh er yn oyr, myr va goll er taishbyney magh er y gherrid lesh kuse dy cholughtyn ynnydoil, dy vel yn costys ry hoi troarey ayns Ellan Vannin foddey ny syrjey na ayns y Reeriaght Unnaneysit.

---oooOooo---

Ta saaseyn coadee share goll er cur ayns three ahlley scanshoil mygeayrt yn Ellan. Ren yn Rheynn Chymmyltaght, Bee as Eirinys fograghey magh dy vel lhiettrymys er ve currit er trawlal grunt ny marrey cheusthie jeh three ard as ta cryss dy laagh ayns Mooir Nerin Heear. Shoh ard mooar dy oayll laaghagh mooie veih coose heear yn Ellan, as ayns shen ta reayn lhean dy cheintyn marrey goaill stiagh nephrops, vees sorch dy phrane.

Chammah's shoh, rere reaghys noa er quota rish y Reeriaght Unaneysit, bee caa da kuse dy vaatyn ass Mannin dy eeastagh nephrops trooid ymmyd jeh rassagyn ta caarjyssagh da'n chymmyltagh.

She Jack Emmerson vees reireyder eeastaghyn marrey da'n Rheynn. T'eh gra dy vel drundinyn 'sy Vooir Nerin Heear son y chooid smoo laagh, as dy vel yn sheanse soilshaghey magh dy vel, harrish traa, dy vel ny drundinyn laaghagh chymsaghey carbon orgaanagh as dy vel eh goanluckey y carbon dy dowin stiagh ayns grunt ny marrey, agh dy vel sleih neu-hickyr mychione wheesh foddee trawlal er grunt ny marrey livrey y carbon shen back 'sy cholloo dy ushtey trooid aght dy yannoo meain jeh reesht. T'eh gra dy jean yn obbyr shoh cur caa da sleih dy ronsaghey shen.

Er-lesh Mnr Emmerson dy nee caa feer vooar son y cherroo eeasteyrys ayns Ellan Vannin dy vel eh er jeet lesh yn Reiltys cosney quota elley, myr eiyrtys jeh'n Reeriaght Unnaneysit tayrn magh ass y Pholasee Cadin er Eeasteyrys son y lhuingys ynnydoil, as dy vel shen goaill stiagh 100 tonne dy nephrops myleeaney, nee bishaghey gys mysh 225 tonne liorish 2026.

Ta Mnr Emmerson gra dy vel yn aght by vie lhieu geeastagh ny nephrops shoh, shen liorish ymmyd jeh cullee vees reih dy mooar as assjee ta builley injil, as ta cur troar jeh mieys share neesht, as yn aght ta ny eeastyn shlig shoh goll er geeastagh dy cadjin, shen liorish trawlal er grunt ny marrey, agh dy bee'n eeastagh ain son y chooid smoo soit er rassagyn, vees jannoo ymmyd jeh puitt as bite ayndaue er grunt ny marrey, vees jannoo foddey ny sloo dy voirey er y chymmyltaght marrey as t'eh cur vondeishyn smoo tarmaynagh. 

Er-lesh Mnr Emmerson dy vel shoh jannoo seose caa greesaghey son myn-chreck as slane-chreck yn Ellan neesht, as dy row eh heese er Calloo Phurt ny Hinshey Jerdein as dy daink eh quaiyl y mainstyr jeh fer jeh ny baatyn nee prowal y vargey, John Henley, ta ny vainstyr jeh New Dawn, as hug eshyn er y thalloo y chied vart dy nephrops goit jannoo ymmyd jeh rassagyn gys Bee Robinson, va dy feer jeant magh dy mooar lesh mieys y ghoaill va cheet stiagh ayn, eer veih'n chied turrys shen. T'eh gra nagh vel eh shickyr cre cho leah's v'ad creckit magh, agh dy row barrant dy liooar echey dy jinnagh ad ve creckit magh tappee dy liooar, as dy persoonagh dy vel eshyn greesit dy mooar dy akin ad er kaartyn bee ny oastanyn ynnydoil.

---oooOooo---

Ta drogh naight er jeet son immanee jeh carbid as s'lesh y cholught oc ad lesh toshiaght y vlein argidoil noa. Ta caghlaaghyn er jeet stiagh bentyn da vondeishyn ry gheddyn ec sleih nagh vel currit myr argid. Son y vlein argidoil noa maghey, cha bee y vondeish ass jannoo ymmyd jeh carbyd y cholught goll er ooley rere feeuid y ghleashtan myr t'eh ec y traa t'ayn, agh rere y phrios echey 'sy rolley jeh carbid noaas rere cur magh CO2 y charbyd. Va ny caghlaaghyn currit er bun dy ve freggyrtagh da'n Phlan er Caghlaa Emshyraght 2022-2027 ec yn Reiltys, as ta dean yn trimmid er cur magh CO2 dy ghreinnaghey failleyderyn dy hur-smooinaghtyn er carbid as cur magh sloo oc.

Ayns shiartanse dy chooishyn, as failleydee gimman carbid shinney as smoo cur magh CO2 oc, foddee y saase noa ec yn Tashtey dy ooley y vondeish cur errey foddey ny smoo dy cheesh er sleih, gys thousaneyn dy phuint. Ta'n Tashtey goaill rish dy vod ny caghlaaghyn t'er ve currit er bun cur er feeuid y vondeish rere argid roie bishaghey dy mooar cosoyley rish y stayd v'ayn roish nish.  

---oooOooo---

Ta Oltey yn Chiare as Feed son Connaghyn, Rob Callister, credjal dy vel caglieeyn cheet dy ve neu-vaghtal eddyr Olteynyn yn Chiare as Feed va reiht ec y theay as Olteyn y Choonceil Slattyssagh, as t'eh shirrey er Tinvaal dy aa-hickyraghey coardail va jeant bentyn da Olteynyn y Choonceil Slattyssagh as ny curmyn oc. 'Sy vlein 2017 va Tinvaal ayns coardail, choud's lhisagh Olteynyn y Choonceil Slattyssagh freayll rish gobbraghey myr olteynyn politickagh ny Rheynnyn, nagh lhisagh ad goaill ny smoo na un ynnyd. 

Ta Mnr Callister gra dy row fer jeh ny lhiasaghyn 'sy resoonaght shen, shen dy row lhiettrimmys er Olteynyn y Choonceil Slattyssagh gys un Rheynn yn Reiltys. T'eh gra dy vel stayd ain nish ayn ta daa Oltey yn Choonceil Slattyssagh gobbraghey ayns daa Rheynn yn Reiltys, as dy vel eshyn gennaghtyn dy persoonagh dy vel ny caglieeyn eddyr Olteynyn yn Chiare as Feed ta reiht ec y theay as Olteynyn yn Choonceil Slattyssagh nish cheet dy ve neu-vaghtal, myr shoh dy vel eh nish shirrey er Tinvaal dy aa-hickyraghey ny va coardit

Ta Mnr Callister gra nagh vel shoh mychione Olteynyn er-lheh yn Choonceil Slattyssagh, shoh mychione goaill tastey jeh as toiggal ny paartyn dy ve goit ayns laue liorish Olteynyn yn Chiare as Feed reiht ec y theay as yn paart jeh Olteynyn yn Choonceil Slattyssagh, vees dy bunnidagh kiarit dy ve obbyr dy scrutaghey.

Ta Mnr Callister gra dy vel eh gennaghtyn ayns ny shey meeaghyn gys daa vee jeig shoh chaie dy vel ny caglieeyn eddyr Olteynyn yn Chiare as Feed ta freggyrtagh da'n theay, ta freggyrtagh da pobble yn Ellan shoh son ny reaghyssyn jeant oc, goll er jannoo neu-vaghtal nish, er yn oyr dy vel ny smoo as ny smoo Olteynyn yn Choonceil Slattyssagh goll stiagh ayns Rheynn yn Reiltys as ny smoo na un phaart oc, as nagh vel freggyrtys oc da pobble yn Ellan shoh son ny reaghyssyn vees jeant oc.

Ta Mnr Callister gra, mannagh vel eh speeideilagh, dy jean eh sur-smooinaghtyn cur stiagh ayn billey myr oltey preevaadjagh dy yeeaghyn er Slattys Rheynnyn y Reiltys 1987, dy chur ayns slattys eh nagh vod Olteynyn y Choonceil Slattyssagh ve agh ayns un Rheynn y Reiltys ec yn un traa. T'eh gra dy nee cooish phersoonagh ee, as eshyn gennaghtyn dy vel feme er cur-rish ee, myr Oltey yn Chiare as Feed. T'eh gra, myr va grait echey, dy vel eh gennaghtyn dy vel ny caglieeyn er jeet dy ve neu-vaghtal, ny dy vel ad goaill toshiaght er jeet dy ve neu-vaghtal, as nagh vel eh agh briaght son shen dy ve aa-hickyrit. T'eh gra, mannagh vel, eisht dy jean eh sur-smooinaghtyn er cur red ennagh foddey ny stroshey ayns slattys.

More from Manx Gaelic