On Air The Morning Show Marc Tyley | 9:30am - Noon

Traa dy Liooar, 13ss Mee Voaldyn 2024

Meeryn ass Traa dy Liooar, Jelhune 13ss Mee Voaldyn 2024

Shiaghtin Cur Tastey da Slaynt Inchynagh t'er n'ghoaill toshiaght jiu, as myr ayrn jeh shen haink kuse dy heshaghtyn giastyllagh cooidjagh dy loayrt mychione y stayd ayns shoh 'syn Ellan as mychione ny vees ry yannoo. T'ad gra dy vel paitchyn cho aeg as kiare bleeaney dy eash goll er cur son cooney er coontey doilleeidyn lesh slaynt inchynagh. Neayr's 2017, ta 157 fer 'syn Ellan recortit myr reih dy chur kione er y vioys oc hene. 

Ta Mike Nudd jeh ny Samaritanee gra dy vel eh beoyn mie eh dy vel tooilley deiney shirrey cooney. T'eh gra, ny laghyn roish nish, dy row eh yn red jeant veih cheu ny deiney agh dy gholl er lesh reddyn gyn loayrt mychione ny ennaghtyn oc, nagh row shen yn red va jeant veih cheu ny deiney. Agh t'eh gra nish, er coontey ny meanyn sheshoil, er coontey ooilley yn aght ta sleih jeeraghey er slaynt inchynagh, er-lesh dy vel shen cheet dy ve'n aght ny smenkey. T'eh gra dy vel ad geddyn ymmodee eamyn veih pryssoon as veih prysoonee, as ayns traa y Chovid dy row 20% jeh ny eamyn oc cheet veih'n phryssoon, as dy row ad fo ghlass rish 23 ass 24 ooryn gyn peiagh erbee dy loayrt rish, myr shoh dy jinnagh ad loayrt rish ny Samaritanee.

Agh cha nee fir aasit ynrican as ta doilleeidyn jannoo orroo. Ta Leeideilagh Fwirran ny Scoillyn son y cheshaght ghiastyllagh Isle Listen, Steve Downward, gra dy vel eh fakin earrooyn vees bishaghey jeh paitchyn ta surranse. T'eh gra foddee eh y va scrabey, lostey, giarrey; foddee eh ve ry akin ayns tayrn bee ersooyl voin ny ayns gee rour; red erbee oddys jannoo jeeill dooin. Er-lesh dy vel fer jeh ny mee-hoiggalyssyn t'ayn, dy vel sleih jannoo shen dy hayrn geill, agh dy vel yn sheshaght ghiastyllagh smooinaghtyn dy oddys shoh ayns rieughid y ve aght dy reirey ny ennaghtyn shoh, vees lhiggey magh ennaghtyn doillee ta jannoo orroo ec y traa shen. T'eh gra dy vel ad fakin cooishyn 'sy lught-thie, dy vel ad fakin drogh-ymmyd,  ro-foays er ny ghoaill ass, chammah's ny cooishyn shen ec eaghtyr injil neesht.

Ta Mnr Downward cheet er cooishyn ec eaghtyr injil gollrish sleih aegey nagh vel caarjyssagh, postyragh, cooishyn vees er ny ghientyn ec chellvaneyn ayns scoillyn. T'eh gra dy vel ad ec y traa t'ayn gobbraghey rish Blein 3 as erskyn – ta Blein 3 mysh shiaght bleeaney dy eash – agh trooid ny shey meeaghyn gys 12 vee shoh chaie, dy vel ad er nakin paitchyn ve currit daue as nagh vel y paitchey agh kiare ny queig. T'eh gra, tra haink eshyn dy ve ny oltey ny sodjey na three bleeaney er dy henney, nagh vaik ad shoh, agh honnick ad ny smoo jeh ny cooishyn shen ec eaghtyr injil, agh choud's ta'n shirveish er naase dy vel ad geddyn tooilley feyshtyn veih paarantyn as veih fir ynsee dy heeyney magh yn shirveish shoh, myr shoh cha nee ynrican vel eh y trimmid as yn earroo dy leih currit daue, agh sleih aegey nish as yinnagh sleih jerkal roo ve mie dy liooar, strepey dy mooar nish.

Ta'n chooish bentyn da sleih reih dy chur kione er y vioys oc hene dy mennick cheet ayns coloayrtyssyn mychione slaynt inchynagh. Va Manx Pact currit er bun lurg da'n dooinney hug eh er bun, Juan Moore, gennaghtyn dy row eh reih shen, as she possan eh as yn dean jeh dy chur caa da sleih dy loayrt as dy rheynn y cheayll chionnit oc ec traaghyn doillee. Ta Mnr Moore gra dy vel eh gennaghtyn myr reih dy chur kione er y vioys echey rish bleeantyn, as eer lurg da loayrt rish fer lhee, dy row eh inshit da nagh row agh cooney feer veg ry gheddyn as dy beagh eh currit er rolley faarkee as sleih farkaght rish daa vlein son cooney.

Magh ass shen, ta Mnr Moore gra dy row eh ny hoie ayns shen, smooinaghtyn  nagh row eh agh er yummal e hraa dy bollagh, as nagh row eh agh geearree dy gholl ersooyl gyn arragh cheet back. Agh choud's hie gys y dorrys, dooyrt y fer lhee dy row eh geearree fakin eh daa hiaghtin veih shen, as dy nee shen hug lhiettrimmys er veih cooilleeney ny va ny plannyn echey, as myr shoh nagh vel eh geearree peiagh erbee dy ve 'syn ynnyd shen reesht. T'eh gra, myr shoh, choud's t'eh er ve couyral, dy row eh geearree cur er bun possan pohlldal son sleih va strepey lesh y claynt inchynagh oc, myr shoh haink Manx Pact dy ve ayn Mee Luanistyn nurree.

Ta Mnr Moore gra dy vel Manx Pact er ve currit er bun son sleih as ta doilleeidyn jannoo orroo, son nyn gaarjyn as y lught-thie oc neesht er yn oyr dy vel eh feer doillee er-nyn-son, as son peiagh erbee elley vees geearree feddyn magh tooilley mychione slaynt inchynagh as foays. T'eh gra, my vees eh oney, dy vel eh foast gennaghtyn dy vel eh reih dy chur kione er y vioys echey dagh laa, as nagh vel laa goll shaghey tra nagh vel eh smooinaghtyn er shen, agh dy vel eh gynsaghey dy chur-rish eh beggan ny share. T'eh gra, er coontey y stigma, dy nee feer, eer doillee son sleih dy loayrt dy foshlit, as er-lheh son sleih dy ghoaill toshiaght er y choloayrtys. T'eh cur cuirrey er sleih dy heiltyn wheesh ny s'doillee as t'eh son yn er er-lheh ta gennaghtyn eh, dyvel ad fo aggle foddee dy jean ad coayl yn startey oc ny dy jean sleih briwnys jeu.

Yn dooinney hug er bun Manx Pact, dy chooney lesh sleih ta gennaghtyn dy jinnagh ad reih dy chur kione er y vioys oc hene, Juan Moore, as yn cheeayll chionnit echeysyn hene.

---oooOooo---

Ta Sheshaght Lhee Ellan Vannin ayns foayr jeh lhiassaghey Billey Baase lesh Cooney dy ghoaill Kiarail Vannin as olteynyn y wirran echey magh ass ve cochianglt rish livrey baase lesh cooney. Ta'n Sheshaght loayrt ass-lieh dy chooilley er lhee 'syn Ellan as roish nish t'ee er chur coontey jeh dy row ee shassoo dy lajer noi jannoo leighoil baase lesh cooney er coontey ny t'eh gra veagh dy lickly yn eiyrtys er co-voodeeys Vannin as er-lheh er surransee t'ayns gaue.

Bee treealtys currit roish ec Oltey yn Chiare as Feed son Glionfaba as Purt ny Hinshey, Kate Lord-Brennan, ayns Soie yn Chiare as Feed laa ny vairagh. T'ee credjal dy lhisagh kiarail leighoil son baase lesh cooney y ve freillt dy lajer cheumooie jeh Kiarail Slaynt Ashoonagh, as dy lhisagh oaseirys as reill geyre y ve ayn bentyn da.

Ta Bnr Lord-Brennan er cheau teiy hannah noi'n Villey vees goll er stiurey trooid yn Chiare as Feed liorish yn Oltey son Rhumsaa, yn Fer-lhee Alex Allinson. Ta Bnr Lord-Brennan gra dy voddagh lowal baase lesh cooney ve feer danjeyragh ayns kiarail slaynt, ard oddys cooishyn as reihyn as jerkalyssyn cheet dy ve neu-vaghtal as streeuailtagh. T'ee credjal dy oddys obbreeyn kiarail slaynt y ve currit ayns stayd vees noi'n eer oyr as y cheird profeshoonagh oc.

---oooOooo---

Ta eam goll er cur er Coonceil ny Shirveishee liorish co-nastey politickagh noa-currit er bun, dy chur three tuarastylyn roish y theay chelleeragh. Ta'n daa eear Hirveishagh, Chris Thomas (Doolish Veanagh) as Julie Edge (Connaghyn), marish Claire Christian (Doolish Yiass) shirrey er yn Reiltys dy chur y Studeyrys er Mayrnaght Lhiassaghey, y Sess Neu-vaiagh er Feme er Thieyn as yn Aa-scrutaght Neu-chrogheydagh jeh Cur Argid son Scoillyn roish y theay.

'Syn aght cadjin ta Coonceil ny Shirveishee goaill traa dy smooinaghtyn er ny moyllaghyn ayns tuarastyl roish my vees eh clou eh, dy vel caa daue reaghey polaseeyn noa myr freggyrt da. Agh bentyn da'n Aa-scrutaght Neu-chrogheydagh er Cur Argid son Scoillyn, er-lesh Bnr Edge nagh vel feme er cummal ny tuarastylyn veih'n theay derrey vees yn oardagh shen jeant. T'ee gra dy vel ee toiggal dy bollagh cummey polasee, as dy vel ee toiggal shen dy bollagh, as dy vel feme er loayrt mychione shen. Agh t'ee gra dy vel yn tuarastyl hene, dy lhisagh yn tuarastyl hene ve 'sy chummey s'jerree echey as dy lhisagh eh jannoo seose ayrn jeh cummey y polasee, as nagh lhisagh cumrail erbee ve ayns clou eh, agh ta shiartanse jeu shoh fo chumrail rish tammylt liauyr dy liooar, agh dy vel y theay er n'eeck er-nyn-son. T'ee cur eam, lhig da baghtalys y ve ayn, reiltys foshlit as baghtal, as lhig dooin clou eh. T'ee gra dy vod y theay reaghey y barel oc hene.

Ta Bnr Edge gra dy by chummey eh ny vees cummey y pholasee bentyn da, er yn oyr, myr Reiltys, dy lhisagh ablid ve echey dy loayrt mychione as dy reaghey y polasee, as nagh eh madyral ny vees 'sy tuarastyl. T'ee gra dy vel fys oc er yn argid t'ain, ta fys oc er y raad ta shin geearree goll, as dy lhisagh ablid ve oc dy chroo y polasee shen. T'eh gra nagh vel shen agh y fys t'er ve chymsit, ass-lieh sleih, dy ve abyl dy yannoo ny briwnyssyn shen er polasee as yn raad. 

Da'n raa dy beagh doilleeid ayn, dy beagh moylley 'sy tuarastyl son millioonyn punt elley dy ve currit son yn ynsagh, tra t'eh er yn Reiltys rheynn argid son shirveishyn scanshoil elley jeh dy chooilley horch neesht, ta Bnr Edge gra dy vel ee coardail dy bollagh as coardail rish shen, agh t'ee briaght mychione ny tosheeaghtyn, as yn aght ta'n coarys gobbraghey, as t'eh goll er obbraghey seose, dy vel eh son y nah vlein, myr shoh dy vel feme er ny freggyrtyn ve oc son shoh, agh ve currymagh bentyn da'n argid, cur er Rheynnyn cur coontey – dy vel yn Shirveishagh Tashtee er n'ghra eh, dy vel yn Ard Shirveishagh er n'ghra eh – dy ve currymagh bentyn da'n argid, cre vees eh foue jannoo? T'ee gra, my vees reaghyssyn doillee dy ve jeant, myr ta shin er nakin roish nish, vel yn Reiltys jannoo ny reaghyssyn doillee shen dy yannoo reddyn ny share son yn Ellan, dy yannoo reddyn ny share son ny paitchyn as yn ynsagh, as jannoo shickyr dy vel yn coarys ynsee share vees ry gheddyn oc goll er y hoshiaght 'sy traa ry heet.

---oooOooo---

Bentyn da argid son scoillyn, ta'n Shirveishagh Tashtee, yn Fer-lhee Alex Allinson, jerkal rish Scoill Ard Cashtal Rushen as ny seyraadyn spoyrt cochianglt rish dy chostal mysh £62 millioon. Va beggan ny shlee na £3 millioon currit son y chalee 'sy chlaare argidoil mleeaney son y cheim kiaddey as plannal. Va'n vreid tayrnit jeh plan mainstyragh son yn ynnyd noa Jerrey Geuree mleeaney, as y dean dy bee eh jeant liorish 2030. 

Ta'n Fer-lhee Allinson gra dy by chosoylagh eh dy bee costys y scoill ard hene mysh £40-50 millioon punt, as ny lhie er y traa kiart jeh goll magh son cheb, as eisht dy vel yn costys jeh glout spoyrt mooar, nee goaill stiagh loghan snaue as shey lhoan ayn, as dy vel shen goll er costal magh ec y traa t'ayn ec mysh £12 millioon. T'eh gra dy vel yn cheayrt s'jerree ren ad troggal loghan v'eh heose ayns Rhumsaa, as va shen son Loghan y Twoaie, as er-lesh dy row shen mysh £7.8 millioon, agh dy row shen earroo mooar dy liooar dy vleeantyn er dy henney nish, agh dy vel shen cur earroo garroo myr ooley. 

Ta'n Fer-lhee Allinson gra, bentyn daargid dy liooar ve ain son shoh, dy vel y chlaare vun-argidoil chionn dy liooar, as dy vel ain, ayns ny queig bleeaney shoh cheet, mysh £273 millioon 'sy phlan argidoil son yn traa meanagh, as kiare claareyn bun-argidoil ayn, myr shen dy vel feme er jeeaghyn er aghtyn dy yannoo tosheeaghtyn jeh shen. T'eh gra dy vel fer jeh ny reddyn elley son Cashtal Rushen, shen dy nee baghtal eh dy vel ad troggal scoill thalk-noa ayns garaghyn y scoill t'ayn nish, myr shoh dy vel feme orroo jannoo keimyn jeh shoh feer chiarailagh, dy yannoo shickyr dy vod eh y ve livreit, agh nagh vel eh brishey stiagh er obbraghey y scoill ny cur ayns gaue fer erbee jeh'n wirran ny jeh ny studeyryn ayns shen, myr shoh dy vel mooarane plannal dy ve jeant ec y toshiaght jeh.

Ta'n Fer-lhee Allinson gra dy vel eh currit dy bollagh dalivrey shoh. Bentyn da cur y nah Reiltys dy chur kione er shoh, er-lesh ny bee jeant oc, shen jeeaghyn er lhiassaghey multi-vlein ayns keimyn jeh'n clane ynnyd, as eisht ny oddys ve jeant oc, shen plannal magh shen son Tinvaal. T'eh gra ny nee baghtal eh dy vel reihyssyn ain 2026, as dy jean ad goaill toshiaght er jeeaghyn er y strughtoor noa goll er livrey liorish shen, dy treishteilagh. 

Ta'n Fer-lhee Allinson gra dy vel Tinvaal er ve currit dy bollagh da shareaghey yn ynsagh son dy chooilley pheiagh 'sy jiass as ooilley mygeayrt yn Ellan, as dy nee baghtal eh dy vel y loghan snaue, dy vel ny cummaltee ynnydoil er hoilshaghey magh wheesh as t'ad coontey feeu jeh, as er-lesh, smerg da politickeyr erbee, vel ad son y jiass ny ashoonagh, yinnagh goll noi aigney lajer shen y theay.

---oooOooo---

Nee Oltey yn Chiare as Feed son Doolish Hwoaie, David Ashford, cur treealtys roish Soie Tinvaal Mee Voaldyn yn chiaghtin shoh cheet, shirrey coardail rish Code Cliaghtey dy chur lhiettrimmys er Kiarail Vannin veih failley obbreeyn veih cheeraghyn ayndaue ta doilleeid er ny shirveishyn slaynt. T'eh gra dy vel yn Shirveishagh Slaynt as Kiarail y Theay, Lawrie Hooper (Rhumsaa) er veeraghey dy vel yn Ellan soiaghey jeh'n Chode, agh by vie lesh Mnr Ashford fakin Tinvaal doltaghey as cur bree da shen. 

Ta Mnr Ashford gra dy vel dean y Code Cliaghtey dy choadey coaryssyn kiarail slaynt ayns cheeraghyn ta goll er lhiassaghey, dy yannoo shickyr nagh vel ny obbreeyn oc jus poatchit, myr dy ghra, liorish coaryssyn kiarail slaynt smoo lhiassit, as faagail ad gyn obbreeyn dy liooar as gyn ablid dy chur kiarail slaynt ayns cheeraghyn s'boghtey mygeayrt y theihll. T'eh gra dy vel shoh ny Chode Cliaghtey as ta ymmyd jeant jeh 'sy Chirveish Claynt Ashoonagh ayns Sostyn, as dy vel bree er ve goll er cur da rish tammylt liauyr dy liooar. 

Ta Mnr Ashford gra dy dug eh feyshtyn er yn Shirveishagh Hooper ayns yn Chiare as Feed shiaghtin ny ghaa er dy henney, mychione row Kiarail Vannin jannoo ymmyd ny dyn jeh'n Chode shoh, as dy row ny freggyrtyn hooar eh er-ash va dy bunnidagh dy vel ad goaill tastey jeh, dy fondagh, as dy jean ad cur geill cooie da, agh nagh vel shen yn un red as gra ayns rieughid dy vel shin geiyrt er.  Er-lesh dy nee poynt scanshoil dy phrinciple nagh vel coaryssyn kiarail slaynt lhiassit mygeayrt y theihll cheet dy ve ayns stayd  jeh jannoo neu-shickyr coayrssyn kiarail slaynt ayns buill elley, as nagh vel shen myr vondeish da peiagh erbee.

Ta Mnr Ashford gra dy nee scanshoil eh dy vel ymmyd jeant ayns rieughid jeh ny principleyn stiuree shen ayns shoh ayns Ellan Vannin. T'eh gra dy vel sleih clashtyn reesht as reesht veih'n Reiltys ayns ardyn elley mychione ny curmyn eddyr-ashoonagh ain, as myr shoh, lhig dooin soilsaghey magh shen ayns rieughid, t'eh dy ghra, liorish jannoo eh ayns kiarail slaynt neesht. T'eh gra er-lesh nagh vel eh taghyrt, as dy ve cairagh er-lesh nagh vel yn Ellan failley monney sleih veih ny cheeraghyn shen ta'n Code cheet er, agh oddys eh taghyrt 'sy traa ry heet. Er-lesh dy nee scanshoil eh dy vel principleyn stiuree ain tra ta shin jannoo dy chooilley red 'sy Reiltys.

---oooOooo---

Ta studeyryn er ve castit veih scoillyn ard 'sy vlein academoil 2023-24 choud's nish rish ny shlee na 2,400 laa ooilley cooidjagh. Va ny fysseree clouit ayns freggyrt scruit liorish yn Shirveishagh Ynsee, Spoyrt as Cultoor, Daphne Caine (Garff), da feysht liorish David Ashford. 

Scoill Ard Balley Kermeen ta'n scoill as yn earroo syrjey dy laghyn castit choud's nish 'sy vlein academoil shoh, lesh 1,123 laa eddyr 200 studeyr. Ta Scoill Ard Noo Ninian er recortey 763 laa 'sy vlein choud's nish, as shen er n'gholl seose veih 621.5 laa 'sy vlein 2022-23. 

Agh ayns Scoill Grammadys Rhumsaa ta'n earree er jeet neose veih 598.5 'sy vlein 2022-23 gys 253 laa 'sy vlein academoil shoh. Ta ny earrooyn er jee neose neesht ayns Scoill Ard Cashtal Rushen, lesh 203 laa castit 'sy vlein shoh, cosoyley rish 213 laa 'sy vlein shoh chaie; as ayns Purt ny Hinshey ayns Scoill Ard y Nah Ven-rein Ealisaid, ta recortys jeh 89.5 laa 'sy vlein 2023-24, agh 'sy vlein roish shen va 134 laa castit recortit.

Ta'n Rheynn gra dy vel y polasee echey er castey studeyryn, 'syn aght cadjin dy vel currym er y scoill dy chur saaseyn as couyr son yn oardagh ynsee dy gholl er, cre erbee vees shen jeant, son studeyryn castit choud's t'ad castit. Myr eiyrtys jeh shoh, t'eh gra nagh vel yn Rheynn smooinaghtyn dy vel traaghyn ta studeyryn dy formoil jannoo seose laghyn tra ta'n ynsagh caillt daue.

---oooOooo---

Cha bee'n Stashoon Marrey ayns Leyrpoyll foshlit ayns traa son ny Ratchyn TT. Haink toshiaght er yn obbyr son yn seyraad noa 'sy vlein 2019, as ta cumrail er ve ayn dy mennick as ta costyssyn er n'gholl seose as seose neayr's yn traa shen, as nish t'eh jeeaghyn dy jean eh costal ny shlee na £70 millioon. 

Ta'n Reiltys gra nish dy vel eh geearree jannoo shickyr dy vel caghlaa rea ayns goaill toshiaght lesh y seyraad noa liorish shaghney traa smoo tarroogh ny bleeaney 'sy jeadys turryssagh. Haink toshiaght Mee Vayrt er prowalyssyn lesh siyn y Cholught Paggad Gaal burtey, as t'ad foast goll er. 

Ta'n Shirveishagh Bun-Shirveishagh, Tim Crookall gra dy nee jeh'n scansh syrjey eh, jannoo shickyr mychione sauchys ny troailtee liorish cur ablid da captanyn dy heet dy ve oayllagh rish ny ta'n burt noa cur orroo, as dy vel eh lane femoil son yn oyr shen dy vel slane geill currit da femeyn obbree y Cholught Paggad Bree as y fwirran echey.

Ta Mnr Crookall gra dy vel eh y briwnys kiart dy phlannal yn chied shiualley lurg traa ny Ratchyn TT mleeaney bentyn rish kinjid as sauchys ny troailtee as y wirran choud's t'ad cheet dy ve oayllagh rish chymmyltaght as oardaghyn noa.

Ta Stiureyder Reiree y Phaggad Gaal, Brian Thomson, gra dy nee sauchys ta tosheeaght y Cholught as dy vel ad jeant booiagh dy vel caa daue cooilleeney ny prowalyssyn sauchey as y traenal vees femoil dy yannoo shickyr sauchey ny troailtee as y wirran cho leah's ta'n seyraad aarloo son ymmyd y theay.

Agh foast cha nel fys er cuin hed ny troailtee toshee trooid y Stashoon Marrey noa.

---oooOooo---

Ta Loayreyder yn Chiare as Feed, as Oltey yn Chiare as Feed son Rushen, Juan Watterson, er chur treealtys 'sy Chlaare Obbyr dy gholl roish Tinvaal Mean Souree, as eh shirrey er olteynyn dy choardail rishyn dy lhisagh dy chooilley reggyrt da aghin rere seyrsnys fysseree y ve clouit mannangh vel oyryn fondagh ayn noi jannoo shen, as my vees shen myr t'eh, dy lhisagh ny oyryn shen y ve currit roish y theay.

---oooOooo---

Ta imnea mychione bishaghey cummyssagh ayns taillaghyn son gass er ve jeant beg jeh liorish y lught-reill stiuree, yn Lught-reill son Chell-insh as Bun-shirveishyn. Va faaue currit mygeayrt dy voddagh y tailley bishaghey dy lhieeney barney ayns vondeish y cholught, Bree Ellan Vannin, lurg da'n earroo dy leih eeck rere plan eeckys doobley ayns shey meeaghyn.

Cheet gys jerrey ny bleeaney 2023, va imnea mychione y cholught jeh-chiangley veih'n choarys gass lughtyn-thie as paitchyn ny sleih elley smoo ayns gaue ayndaue nagh dod eeck ny taillaghyn syrjey v'ayn. Choud's ta Radio Vannin toiggal nagh vel agh corrillagh beg jeh'n 400 dy leih er plannyn eeckys er jeet dy ve jeh-chianglt,  va moir single as daa phaitchey eck jeh-chianglt shiaghtin ny ghaa er dy henney. Ayns ny meanyn sheshoil t'ee gra dy vel ee geeck oardyr beayn jeh £50 as dy vel ee ee er loayrt rish Bree Ellan Vannin mychione reihyn bentyn da eeck, agh nagh vod ee fordrail agh £100 myr eeckys meeoil. T'ee gra dy ren y colught ginsh jee nagh vel shen dy liooar as neayr's shen dy row ee jeh-chianglt.

Cheet gys jerrey ny bleeaney nurree dooyrt Bree Ellan Vannin nagh row jeh-chiangley goll er jannoo agh myr couyr s'jerree. Ta Ard Sheckter Possan Bree ny Hellanyn, Jo Cox, as s'lesh y Phossan ta Bree Ellan Vannin, gra dy vel shen foast yn aght. T'ee gra dy vel shen myr t'eh, as dy row jeh-chiangley rieau y couyr s'jerree oc, as my vees custymeyryn cheet ayns co-pharteays  roo as loayrt roo as dy vel ad cur er bun plan eeckys, dy vel feme er shen ve resoonagh, ny yeih shen, myr shoh dy vel custymeyryn oc ta fo lhiastynys son cubbyl dy housane punt, as dy vel ad chebbal dy eeck £10 per mee, agh nagh vel shen ry yannoo. T'ee gra dy vel feme er plan eeckys rieughagh, ny faaue mychione yn aght oddys ad eeck dy ghlenney magh y lhiastynys oc. T'ee gra dy vel yn sleih as ta ny plannyn eeckys oc jiooldit, shen er yn oyr nagh vel ad boayl erbee faggys da eddyr ve dy liooar son ny t'ad jannoo ymmyd jeh ny goaill toshiaght er glenney magh y lhiastynys oc.

Ta Bnr Cox gra nagh vod ee loayrt mychione fir er-lheh, agh dy vod ee gra dy beagh yn oyr dy row y fer er-lheh shen jeh-chianglt eddyr er yn oyr nagh row ee geeck dy liooar 'sy phlan eeckys eck, my vees ee fo lhiastynys son mooarane argid 'sy choontys as nagh vel £100 dy liooar son yn towse t'ee jannoo ymmyd jeh, eisht dy vel eh er y cholught shirrey tooilley. T'ee gra, er aght elley, my vees y colught freayll sleih kianglt, dy jean yn lhiastynys oc gaase as gaase as gaase.  T'ee gra dy vel yn un traa ta'n colught gobbal yeearreeyn son plan eeckys mannagh vel ny eeckyssyn oc dy liooar son ny t'ad jannoo ymmyd jeh, as ec y chooid sloo cur eab er jannoo ny sloo paart jeh'n lhiastynys oc. 

Bentyn da sleih gollrish y ven shoh 'syn Ellan cheet dy ve jeh-chianglt, ta Bnr Cox gra dy bee shen er yn oyr, myr dooyrt ee, nagh vel ad geeck dy liooar son ny t'ad jannoo ymmyd jeh, myr shoh choud's t'ee cur enn er nagh nee red mie eh dy vel vel sleih jeh-chianglt ayns staydyn doillee, dy nee colught preevaadjagh ad, as mannagh vod ad geeck argid dy liooar son ooilley y ghass t'ad jannoo ymmyd jeh, nagh bee ny plannyn eeckys oc goll er soiaghey jeh. T'ee gra dy vel eh orroo cheet ayns parteays rish y cholught as cur roish moylley vees freggyrtagh da'n towse t'ad jannoo ymmyd jeh ec y chooid sloo.

Yn sleih ta jannoo seose yn 400 sleih as plannyn eeckys oc, son y chooid smoo t'ad sleih jeh'n eash ta gobbraghey agh ta strepey, as earroo sloo dy phensioneyryn. Ta plannyn eeckys seyr veih use, as shen meanal dy vel Bree Ellan Vannin dy fondagh coayl argid. Myr va Jo Cox gra, ta'n kiareyder gass ny cholught preevaadjagh as myr shoh t'eh dellal dy chosney argid.

Ta taillaghyn gass kiart er vishaghey ayns Jersey as Guernsey, as ta'n Lught-reill Chell-insh as Bun-Shirveishyn skedjalit dy aa-scrutaghey taillaghyn gass yn Ellan 'sy vee shoh cheet, lesh bree currit da caghlaa erbee Jerrey Souree. 

Ta Oltey yn Chiare as Feed son Doolish Veanagh, Chris Thomas, er ve freayll arrey er y chooish, as t'eh cur raaue dy vel errey dy chooishyn sheshoil goll er cur er ny kiareyderyn nagh vel fo nyn gurrym.  T'eh gra, tra ta sleih kionnaghey gass as t'ad jannoo ymmyd jeh gass dy vel kiangley orroo dy eeck er-e-hon, agh chammah's shen nagh vod ad jeh-chiangleygass ny cooid bree erbee elley 'sy gheurey, as er-lheh son sleih t'ayns gaue ennagh. T'eh gra, choud's t'eh toiggal eh, choud's ta sleih geeck son yn towse rieugh t'ad jannoo ymmyd jeh ec y traa shen, as dy vel ad loayrt rish y cholught mychione ee-eeck y towse t'ad fo lhiastynys son ymmyd roish shen, nagh vel ad cheet dy ve jeh-chianglt. Er-lesh nagh vel beoyn ayn dy vel ad nyn sleih shinney; dy vel beoyn ayn dy vel ad sleih saa lesh paitchey, as er-lesh dy vel beoyn ayn dy vel ad nyn sleih as doilleeidyn sheshoil oc.  T'eh gra dy vel eh orrin soaiaghey jeh dy vel feme er cur-rish shoh trooid y choarys son shickyrys y theay.

Ta Mnr Thomas gra, roish my daink eh dy ve cochianglt rish y chooish as my ren eh shirrey dy mooar yn eie son reill argidoil jeh'n jeadys gass, as va barrant echey jeh vondeish ec 8%, dy jagh eh y clane raad sheese gys 5.45% myr dean, as oolit rere yn costys jeh'n vun-argid echey son y vlein, as dy vel eh er n'gholl seose reesht gys 6.48% choud's ta rateyn use er nyrjaghey. T'eh gra dy vel yn chooish foddee Bree Ellan Vannin cur roish da'n reilleyder argidoil, shen dy vel ad geeck son doilleeidyn sheshoil, nagh vel ad goll er eeck son y gass t'ad dy chur, as myr shen dy vel feme er skeayley-magh y costys shen mastey ooilley ny ymmyderyn gass, dy vel ad cosney y vondeish as ta kied oc geddyn.

Ta ny leighyn currit er bun myr cooish egin vees cur lhiettrimmys er Bree Ellan Vannin veih jeh-chiangley sleih t'ayns gaue ennagh ayns meeaghyn y gheurey skedjalit dy ve aa-scrutit reesht Jerrey Fouyir. Ren shiartanse dy pholitickeyryn gennaghtyn dy row y bun jeh 'ayns gaue ennagh' ro cheyl. By vie lesh Oltey yn Chiare as Feed son Rushen, yn Doctor Michelle Haywood, fakin bun s'lhea gollrish shen 'sy Reeriaght Unnaneysit, as rere shen ta lught-thie erbee as paitchey ny saa na 16 bleeaney dy eash oc 'sy vrastyl jeh ve ayns gaue trooid meeaghyn y gheurey. Cheumooie jeh'n traa shen, ec traa erbee 'sy vlein, ta sleih erbee as paitchey oc ny saa na queig bleeaney dy eash currit 'sy vrastyl shen neesht. 

Agh veagh yn aa-scrutaght as caghlaa erbee magh ass shen ny lhie er coardail Tinvaal.

Ny yeih dy row Mnr Thomas soilshaghey magh y chooish oddys ve currit roish y Lught-reill son Chell-insh as Bun-shirveishyn ec Bree Ellan Vannin, ayns fogrey clouit yn chiaghtin shoh chaie, ta'n Lught-reill gra, rere ny data ec y traa t'ayn, nagh vel eh jerkal rish bishaghey 'sy tailley 'sy vlein shoh. T'eh gra neesht choud's nagh vel eh possible dy hoiggal lesh shickyrys dy bollagh ny oddys taghyrt ayns mee as ta aa-scrutaght plannit, dy beagh eh goll er jannoo jiu foddee dy beagh ad smooinaghtyn mychione reaghey tailley beggan ny sinshley.

---oooOooo---

Ta caairlagh noa y heshaght ghiastyllagh, Stappeyderyn Loght, Karen Ramsay, gra dy by vie lhee cur er y hoshiaght enn jeh'n cheshaght 'syn Ellan. Ta Stappeyderyn Logh cur caa da sleih cur fys mychione loght gyn cur nyn enmyn, as shirveish ee nagh vel cochianglt dy jeeragh rish ny meoiryn shee, dy vod cummaltee loayrt gyn aggle dy bee enn currit orroo.

Ta Bnr Ramsay gra, son ymmodee sleih, nagh vel ad souyr ayns loayrt rish ny meoiryn shee dy jeeragh, as dy jean Stappeyderyn Loght dy kinjagh greinnaghey sleih dy gholl gys ny meoiryn shee lesh tuarastyl mychione loght, agh dy vel ymmodee, ymmodee oyryn ayn as foddee nagh vel sleih gennaghtyn souyr ayns jannoo shen. T'ee gra, foddee dy vel ad cheet veih co-voodeeyssyn nagh vel oayllagh rish dellal rish ny meoiryn shee; foddee dy beagh naboonyn cochianglt rish; foddee dy beagh olteynyn y lught-thie; foddee dy vel sleih as ta keeayll chionnit olk oc jeh kimmeeys 'sy traa t'er n'gholl shaghey; foddee dy vel ad cheet veih cheeraghyn ayndaue nagh vel ad cliaghtit rish dellal rish ny meoiryn shee.

Ta Bnr Ramsay gra, er-lesh, ny nee feer, eer scanshoil eh dy vel shin chebbal da sleih saase elley dy chur eam, dy yannoo shickyr dy vel fys goll er cur mychione loght, as dy vel saase ayn son jannoo shen, as dy vod sleih jannoo shen chammah's er y chellvane as er linney. 

Ta Bnr Ramsay gra dy daink ee dy ve ny caairlagh jeh'n ving dy harryltee nurree, myr shoh dy vel ad er ve jeeaghyn son aght foddee ad cur er y hoshiaght enn er Stappeyderyn Loght ayns Ellan Vannin, as tayrn geill sleih da'n reih dy chur tuarastyl mychione kimmeeys gyn cur nyn ennym; jeeaghyn foddee dy yannoo paart dy obbyr bentyn da cur roish cooishyn bee cooie da sleih 'syn Ellan, myr shoh mleeaney dy jean ad jeeaghyn er cummal kuse dy hroddanyn, as dy vel ad jannoo shen as adsyn gobbraghey rish ny meoiryn shee, myr shoh ga dy vel ad dy bollagh neu-chianglt rish ny meoiryn shee, dy nee baghtal eh dy vel ad loayrt roosyn mychione ny imneaghyn t'adsyn fakin, ta co-voodeeyssyn fakin, myr shoh shen ta'n dean oc jannoo 'sy traa ry heet.

Ta Bnr Ramsay gra nagh vel Stappeyderyn Loght ayns rieughid bentyn da jeeaghyn er reddyn gollrish pairkal dy neu-leighoil ny feiyr ny dumpal mee-lowagh as reddyn gollrish shen, agh dy vel eh foddey ny smoo bentyn da loghtyn as foddee dy vel ad goaill stiagh druggaghyn, cur druggaghyn, raghlid 'sy lught-thie, loght ass dwoaie, dellal ayns dreihyn – fer erbee jeh ny sorchyn shoh dy reddyn as ta sleih gennaghtyn nagh vel ad souyr goll gys ny meoiryn shee agh dy vel ad geearree cur fys er shen, eisht shen ny ta Stappeyderyn Loght jannoo.

Ta Bnr Ramsay gra, my vees egin t'ayn, shegin da sleih dy kinjagh jeeley 999. T'ee gra, my vees sleih nyn dreihyn jeh kimmeeys, dy nee baghtal eh er yn oyr dy vel eh dy bollagh gyn ennym, nagh vod Stappeyderyn Loght ayns rieughid cooney lesh dreihyn jeh kimmeeys, agh dy jinnagh ad greinnaghey sleih dy gholl gys ny meoiryn shee ny, dy jarroo, jannoo ymmyd jeh Pohlldal Dreih.

Foddee sleih cur eam er Stappeyderyn Loght liorish jeeley 0800 555 111, ny liorish cur stiagh fys via form gyn ennym er linney.

---oooOooo---

Ta ronsaghey foast goll er jannoo ayns Nalbin Heear dy gheddyn magh yn aght haink cooish dy Ghoghan Encephalopathy Spongiform Ollee, shen dy ghra dy Ghoghan y Vooa Vaanrit, dy ve ayn. Cha nel shoh agh yn wheigoo chooish as enn urree ayns ny Hellanyn Goaldagh ayns ny jeih bleeaney t'er n'gholl shaght. Ta sleih jerkal rish prowaltyssyn y ve jeant ayns ny shiaghteeyn shoh cheet dy chur enn er cre veih haink y doghan.

Ec y traa t'ayn ayns shoh 'syn Ellan ta feme er cur fys mychione cooish erbee y ghoghan  da fo rheynn slaynt veiyn yn Rheynn Chymmyltaght, Bee as Eirinys chelleeragh. Va'n chooish s'jerree va recortit 'sy vlein 1999.

Ta ard er lhee baagh da Reiltys Vannin, y Doctor Amy Beckett, gra dy vel yn Rheynn freayll arrey geyre er y stayd ayns Nalbin, as dy bee ad loayrt rish nyn gumraagyn ayns Nalbin dy gheddyn magh tooilley fys, cho leah's ta tooilley fys ocsyn er y chooish. T'ee gra dy vel adsyn jannoo prowalyssyn as ronsaghey bun ny cooish, as dy nee baghtal eh dy jean shen cur daue tooilley cowrey dy beagh red ennagh elley as feme orroo jannoo eh. T'ee gra dy vel ee credjal 'sy cheim t'ayn nagh bee, agh dy vel ad freayll arrey geyre er y stayd.

---oooOooo---

Ta saaseyn shickyrys noa goll er rolley magh ec Purt-aer Runnysvie, as magh as shen s'lickly eh dy bee tooilley scrutaghtyn taghyrtagh er troailtee, as foddee dy bee tooilley cumrail er sleih cosney trooid yn ard shickyrys. Ta feme er dy chooilley phurt aer jannoo gys y date y chullee oc liorish jerrey y vee shoh cheet myr ayrn jeh reillyn noa. 

Agh ta Stiureyder y Phurt-aer, Gary Cobb, gra dy vel eh treishteil nagh bee builley ro vooar er coontey ny caghlaaghyn shoh. T'eh gra dy by lickly eh dy vel shoh red ennagh ta sleih er nakin hoal, raad ta reillyn noa cullee as cour shickyrys cheet stiagh ayn. T'eh gra dy vel Heathrow, Gatwick as Mancuin ooilley goll gys cullee gollrish scanneyryn, ayndaue foddee sleih fakin stoo lectragh as ushleeyn.  T'eh gra nagh bee Runnysvie goll gys shen foast son cubbyl dy oyryn. Ta'n chied er, dy chooilleeney shen, dy beagh feme er sorch ennagh dy aa-lhiassaghey cheusthie, dy vel y chullee noa trome dy liooar as nagh jinnagh y laare surral shen. Ta'n nah er dy beagh feme er cosney y chlaare argidoil dy yannoo shen, bentyn da'n 
aa-lhiassaghey cheusthie chammah's y chullee noa. 

Ta Mnr Cobb gra dy vel trass oyr ayn, dy vel y geuley cooid plooghit dy liooar ec y traa t'ayn, as eer dy row ad dy gholl magh y laa shen lesh oardyr dy by chosoylagh eh dy beagh eh 14 meeaghyn roish my raink eh, as eisht dy beagh feme er cur stiagh ayn eh ayns boayl er-lheh. T'eh gra reesht dy vel shoh red ennagh, myr purt aer, dy vel ad fakin y vondeish jeh, agh dy bee eh orroo coyrlaghey Tinvaal dy vel eh yn red kiart dy yannoo, as eisht dy bee eh ersyn y ve ny halee vees goll er jannoo, agh er-lesh nagh vel eh red ennagh bee ayn son cubbyl dy vleeantyn ry heet.

Ta Mnr Cobb gra, myr ayrn jeh jannoo ny share dy jig kuse jeh ny scrutaghtyn taghyrtagh dy ve ny smenkey, myr shoh foddee dy jean sleih feddyn magh dy vel tooilley scrutaghtyn goll er jannoo jeu, as reesht nagh vod eh agh gra, as dy jean ad cur magh fograghyn mychione shoh, jannoo shickyr dy vel sleih goaill magh ny cooid lectragh oc, jannoo shickyr dy vel sleih goaill magh ny ushleeyn oc as ve biallagh rish cre erbee ta shickyrys shirrey dy vel eh goll cho tappee as wheesh gyn pian as vees possible.

More from Manx Gaelic